Virksomhetsstrategi

Virksomhetsstrategien for NAV definerer fem innsatsområder som peker ut retningen for de valg og prioriteringer vi skal ta fram mot 2020 for å realisere etatens langsiktige målbilde. I 2012 ble det valgt fire prioriterte hovedgrep for nasjonal satsning:

 • Styrke arbeidsmarkedskompetansen

 • Følge felles og tydelige krav til kvalitet og like arbeidsprosesser

 • Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med brukeren

 • Utøve tydelig ledelse og helhetlig styring

 

De viktigste hovedmålene for NAV i 2015:

 • Et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv

 • Sikre økonomisk trygghet

 • Et sterkere sosialt sikkerhetsnett

 • En brukerorientert, effektiv og helhetlig arbeids- og velferdsforvaltning

 • Arbeid først
 • Pålitelig forvaltning
 • Aktive brukere
 • Kunnskapsrik samfunnsaktør
 • Løsningsdyktig organisasjon

Høy yrkesdeltakelse er det sentrale målet også i årene som kommer. Arbeid gir det enkelte menneske økonomisk selvstendighet og handlingsrom og er samtidig den viktigste arenaen for sosial inkludering. Vår innsats skal derfor gi brukerne støtte til arbeid. 

Vi forvalter velferdsordninger som gir det enkelte menneske økonomisk trygghet, og vi støtter brukerne på veien mot arbeid og økt deltakelse i dagliglivet. Gjennom kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet legger vi grunnlaget for god brukerservice og skaper tillit til Arbeids- og velferdsetatens arbeid. 

NAV skal gi mennesker muligheter og vi tilbyr tjenester til et stort mangfold av brukere. Vår innsats og samhandling skal møte den enkeltes behov slik at brukeren kan ta ansvar for eget liv.

Våre erfaringer og vår kunnskap skal bidra til utvikling og gjennomføring av arbeids- og velferdspolitikken

For å lykkes med de øvrige innsatsområdene må vi hele tiden utvikle og forbedre oss. Vi skal være en effektiv etat som stadig blir "litt bedre enn i går". Brukerne skal oppleve at de får helhetlig innsats, uavhengig av hvordan etaten er organisert eller hva som er statens eller kommunens ansvar.