Sosiale tjenester

Som et ledd i at kontaktsentrene skal avhjelpe NAV kontorene kom sosiale tjenester inn i NAV Kontaktsenter sin portefølje fra mai 2015.

NAV Servicesenter er ett av 11 kontaktsenter som er førstelinje for sosiale tjenester. Vi «koblet» oss på denne tjenesten desember 2015. Vi er 10 veiledere som håndterer denne tjenesten ved NAV Servicesenter.

Sosiale tjenester omfatter i hovedsak tjenester og oppgaver regulert i lov om sosiale tjenester i NAV. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal videre bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal også bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.